Aa Aa
Office

Recruitment

1. Application for office space

2. General information

3. Starter offer

4. Attachments

5. Terms of use and Privacy policy

  Application for office space


  The form below concerns the allocation of STARTER's office space. Please complete it carefully and check the correctness of the data before sending it. If a box does not apply to you, enter "-". First, choose the type of application, and then it will be down hill.


  Select the type of application  2. General information

  Company details


  In the case of CEIDG, the identification number is NIP

  Required format: 00.00.X

  Personal data


  Optional  Optional

  Address information

  Residence address

  Mailing address


  Contact details  a valid phone number required!  A valid email address required!


  3. Description of economic activity

  Industry in which you operate or intend to operate.

  Optional

  4. Attachments

  Attach a multimedia presentation
  Acceptable file formats: .ppt, .pdf, .pptxMaximum file size: 8MB

  Link to a video


  Optional


  5. Oferta Startera

  Jaką powierzchnią biurową Startera jesteś zainteresowany/a?
  Optional

  6. Terms of use and Privacy policy

  Affidavits

  I am applying for admission to the STARTER Entrepreneurship Incubator of Gdańsk operating at ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk.

  I declare that:
  1) I do not operate in violation of the provisions on unfair competition,
  2) I do not operate in violation of applicable law,
  3) I do not run a business involved with the production or trade of alcohol, tobacco, psychoactive substances (so-called legal-highs) and other ethically questionable substances.

  I declare that I understand that at least every 6 months I will have to undergo an assessment of my development and the degree of implementation of the assumptions regarding the activities presented in the Application, which will be carried out by an account manager appointed by the Gdańsk Entrepreneurship Foundation.


  Polityka prywatności

  KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GDAŃSKĄ FUNDACJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GDAŃSKU

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: GFP), ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000234045, NIP: 5832907440, REGON 220049622; tel. 58 731 65 00, e-mail: gfp@gfp.com.pl.

  2. W GFP powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail: iod@inkubatorstarter.pl lub numerem telefonu 58 731 65 81.

  3. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe mogą być przetwarzane przez GFP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa, dobrowolnej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych osobowych; na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z kontrahentami, a w pozostałych wypadkach na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  4. Przetwarzanie danych osobowych przez GFP odbywa się w celach określonych każdorazowo w zgodzie, umowie lub przepisie prawa np. w celach marketingowych i promocyjnych działań GFP w zakresie działalności statutowej jak i gospodarczej, a także w celach sprawozdawczych, rozliczeniowych, w tym podatkowych.

  5. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich przetwarzania, a ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące administratora w zakresie usług prawnych, szkoleniowych, edukacyjnych, operatorzy pocztowi, hostingodawcy a także Partnerzy merytoryczni i medialni GFP w zakresie realizacji konkretnych przedsięwzięć edukacyjno–szkoleniowych. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku nie będzie przekazywała danych osobowych do Państw trzecich, chyba, że wymagać tego będzie realizacja celu – o czym informacja znajdować się będzie w treści formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych; w umowie.

  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody.


  How did you learn/find out about Starter?

  One last thing! We will much appreciate if you tell us how you found out about our service offer.

  Optional
  [checkbox inneZrodlo id:inneZrodlo class:klasa use_label_element "Other sources?""]  Please note!


  ENTREPRENEURS:
  1) a copy of an entry in CEIDG or an abstract from the National Court Register or another business register
  2) a confirmation of the conclusion of the articles of association of a limited liability company in electronic form, provided that the articles of association were concluded in this form
  3) in the case of a company under organization and a civil law partnership, a photocopy of the Articles of Association certified by an authorized person as a true copy of the original,
  4) in the case of an association, a photocopy of the association's Articles of Association certified as a true copy of the original by an authorized person
  5) in the case of natural persons operating within the Academic Incubators of Entrepreneurship or entities with a similar formula, a photocopy of an agreement with the Academic Incubators of Entrepreneurship or an entity with a similar formula, certified as a true copy of the original by an authorized person  NATURAL PERSONS:
  A declaration of consent to the verification of not being listed as a debtor in the National Debt Register.
  Please prepare the necessary documents early enough (allowing for the waiting time for their issuance by competent authorities), so as not to exceed the deadlines indicated in the Rules for using the Support of the Gdańsk Entrepreneurship Incubator STARTER.