Strefa biurowa

Aplikuj

1. Wniosek o przyznanie powierzchni biurowej

2. Informacje ogólne

3. Opis działalności

4. Załączniki

5. Oferta Startera

6. Regulamin i polityka prywatności

  1. Wniosek o przyznanie powierzchni biurowej


  Cześć!

  Poniższy formularz dotyczy przyznania powierzchni biurowej STARTERa. Prosimy o jego uważne uzupełnienie oraz zweryfikowanie poprawności danych przed wysłaniem. Jeśli dane pole Ciebie nie dotyczy wpisz "-".

  Na początek określ rodzaj wniosku, a potem już z górki.


  Wybierz rodzaj wniosku  2. Informacje ogólne

  Dane firmy


  W przypadku CEIDG numerem identyfikacyjnym jest NIP

  Wymagany format: 00.00.X

  Dane osobowe


  Opcjonalnie  Opcjonalnie

  Dane adresowe

  Adres zamieszkania

  Adres korespondencyjny


  Dane kontaktowe  Wymagany prawidłowy numer telefonu!  Wymagany prawidłowy adres email!


  3. Opis działalności

  Branża w jakiej działasz lub zamierzasz działać.

  Opcjonalnie

  4. Załączniki

  Załącz plik z prezentacją
  Akceptowane formaty plików: .ppt, .pdf, .pptxMaksymalny rozmiar pliku: 8MB

  Link do filmu


  Opcjonalnie


  5. Oferta Startera

  Jaką powierzchnią biurową Startera jesteś zainteresowany/a?
  Opcjonalnie

  6. Regulamin i polityka prywatności

  Oświadczenia

  Zwracam się o przyjęcie do Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER prowadzonego przy ul. Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk.

  Oświadczam, że:
  1) nie prowadzę działalności z naruszeniem przepisów o nieuczciwej konkurencji,
  2) nie prowadzę działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych,
  3) nie prowadzę działalności gospodarczej zajmującej się produkcją lub handlem wyrobów alkoholowych, tytoniowych, substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) i innych budzących wątpliwości natury etycznej.

  Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, iż nie rzadziej niż co 6 miesięcy będę musiał poddać się ocenie mojego rozwoju i stopnia realizacji założeń dot. prowadzonej działalności przedstawionych we Wniosku, którą przeprowadzi wyznaczony przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości opiekun klienta.


  Polityka prywatności

  KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GDAŃSKĄ FUNDACJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GDAŃSKU

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: GFP), ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000234045, NIP: 5832907440, REGON 220049622; tel. 58 731 65 00, e-mail: gfp@gfp.com.pl.

  2. W GFP powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail: iod@inkubatorstarter.pl lub numerem telefonu 58 731 65 81.

  3. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe mogą być przetwarzane przez GFP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa, dobrowolnej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych osobowych; na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z kontrahentami, a w pozostałych wypadkach na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  4. Przetwarzanie danych osobowych przez GFP odbywa się w celach określonych każdorazowo w zgodzie, umowie lub przepisie prawa np. w celach marketingowych i promocyjnych działań GFP w zakresie działalności statutowej jak i gospodarczej, a także w celach sprawozdawczych, rozliczeniowych, w tym podatkowych.

  5. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich przetwarzania, a ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące administratora w zakresie usług prawnych, szkoleniowych, edukacyjnych, operatorzy pocztowi, hostingodawcy a także Partnerzy merytoryczni i medialni GFP w zakresie realizacji konkretnych przedsięwzięć edukacyjno–szkoleniowych. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku nie będzie przekazywała danych osobowych do Państw trzecich, chyba, że wymagać tego będzie realizacja celu – o czym informacja znajdować się będzie w treści formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych; w umowie.

  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody.


  Skąd dowiedziałeś się o Starterze?

  Ostatnia sprawa! Będzie nam bardzo miło, jeśli powiesz nam, skąd dowiedziałeś się o naszej ofercie.

  Opcjonalnie


  Uwaga!


  PRZEDSIĘBIORCY:
  1) wpis do CEIDG lub odpis z KRS lub innego rejestru,
  2) potwierdzenie zawarcia umowy spółki z o.o. w postaci elektronicznej, o ile w tej formie umowa spółki została zawarta
  3) w przypadku spółki kapitałowej w organizacji oraz spółki cywilnej kserokopia umowy spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione,
  4) w przypadku Stowarzyszenia kserokopia Statutu Stowarzyszenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione
  5) w przypadku osób fizycznych działających w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości lub podmiotów o podobnej formule 
 kserokopia umowa z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości lub podmiotem o podobnej formule potwierdzona za zgodność z 
 oryginałem przez osoby upoważnione


  OSOBY FIZYCZNE:
  Oświadczenie o zgodzie na weryfikację niefigurowania w Krajowym Rejestrze Długów jako dłużnik.
  Prosimy o odpowiednio wczesne skompletowanie niezbędnych dokumentów (w tym uwzględnienie okresu oczekiwania na ich wydanie przez właściwe instytucje), by nie przekroczyć terminów wskazanych w Zasadach korzystania ze Wsparcia Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.